Store gjennomslag for Fellesforbundet i nye bussanbud i Vestland!

Fellesforbundet er veldig glad for at arbeidet har båret frukter med gjennomslag i de nye bussanbudene i Hardanger/Voss og Modalen/Vaksdal

Bildet viser to busser i Skyss sin profil på Festplassen i Bergen
Foto: Bergensavisen/Arkiv

Vestland fylke har gjennom 2023 forberedt nye anbudspakker for utlysning i 2023, oppstart 2025 i Nordfjord, Modalen/Vaksdal og Hardanger/Voss. Fellesforbundet avdeling 11 og utvalget av tillitsvalgte i bussbransjen har gjennom forberedelsene hatt et aktivt arbeid tett opp mot politikere og administrasjon i Skyss for å sikre gjennomslag for sjåførene.

Fellesforbundet har fått gjennomslag for:

· Alt nytt materiell skal ha sikkerhetsstandard R29 og R93 eller tilsvarende.

· Bestillingskjøring og serviceskyss skal nå være del av anbudet, ikke lyses ut separat.

· Selskapene får økonomisk insentivordning for hele stillinger med reduksjon i delte skift.

Mens R29 sikrer en beskyttelse mot direkte frontkollisjoner, inneholder R93-standarden også en bjelke som går rundt hjørnene, og vil være en betydelig styrking også ved kollisjoner i hjørnene.

Om prosessen

Fellesforbundet avdeling 11 har over flere år hatt løpende dialog med flere av de politiske partiene representert i Vestland Fylke sitt samferdselsutvalg. Våren 2021 startet vi en offensiv rettet mot politikerne rundt arbeidsvilkår i bussbransjen, og sjåførenes hverdagslige problemer. Høsten 2022 ble sjåførkrisen tydeliggjort, med flere medieoppslag rundt innstilte avganger, hvor våre tillitsvalgte var frontet i lokal og nasjonal media. Sammen med de tragiske dødsulykkene med usikrede busser, og havarikommisjonens rapport om bussulykken i Innlandet i 2021, fikk vi et større handlingsrom for påvirkning. Avdelingen hadde da møter med fylkesordfører og ledermøter mellom NHO, Fellesforbundet, Skyss og Fylkesadministrasjonen.

I forkant av fylkesutvalget for samferdsel sin behandling av mandat hadde avdelingen møter mellom kollektivgruppen og politikere i posisjonen hvor vi fremmet våre utfordringer.  Deretter deltok, eller avholdt, avdelingen i en rekke møter:

· 10 mai: Utvida dialogforum mellom sjåførrepresentanter og Skyss. Fellesforbundet deltok med tillitsvalgte fra alle anbudspakkene

· 26. mai: Møte med administrasjonen i Skyss, hvor vi presenterte bussbransjeavtalen, og drøftet muligheten for å få bestillingskjøring inn i anbudspakkene

Da fylkesadministrasjonen kom med sitt forslag til nytt bussanbud til Samferdselsutvalget kom en innstilling hvor avdelingen hadde fått gjennomslag for at bestillingskjøring skulle være en del av anbudet, og sikkerhetskrav R29. Da henvendte vi oss igjen til politikerne og argumenterte for at også R93 skulle være et krav.

Da forslaget kom videre fra samferdselsutvalget og til fylkesutvalget, som endelig vedtar saken, hadde vi fått med også R93 og en insentivordning for reduksjon av delte skift. Vi presiserte da før politikerne behandlet saken at det var livsviktig at insentivordningen også inneholdt en forutsetning om fulle stillinger, for at ikke selskapene skulle kunne få insentivpengene ved å redusere fulle stillinger.  Vi fikk til slutt brei støtte i fylkesutvalget for disse forslagene.

Trenger fremdeles styrket sikkerhet

Avdeling 11 er helt tydelig på at det fremdeles trengs enda mer sikkerhet i buss. Nivået vi nå er kommet opp på er en betydelig styrking av dagens situasjon, og vi tar i bruk alle de standardene som finnes i dag. Samtidig må vi enda hardere til verks, men det må da utvikles sterkere europeiske fellesstandarder. Her har Fellesforbundet gått aktivt inn for å påvirke Europeisk politikk, ved blant annet å bidra til felleseuropeiske debattarenaer. Mer om dette kan du lese her

Legg inn en kommentar